Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa "nariadenia GDPR" a "zákona č. 18/2018 Z. z."

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov (TEOP s.r.o. so sídlom Murgašova 24 071 01 Michalovce, IČO: 36592251, info@proworkoutgym.sk– podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov) chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“- https://dataprotection.gov.sk a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“- https://www.slov-lex.sk/.

Vaše osobné údaje sú uložené v samostatných databázach alebo e-mailových schránkach uložených na serveroch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a prístupných len povereným oprávneným osobám cez samostatné prihlasovacie meno a silné heslo. Tieto dáta sú zálohované na dennej báze.

Viac informácií o spracúvavaní osobných údajov typu „cookies“ sa dozviete na tejto stránke.

Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa (Smash, s. r. o. so sídlom Mukačevská 30/14420, 080 01, Prešov, IČO: 46 007 041) ako aj prevádzku webhostingových služieb (Websupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava, IČO: 36 421 928) ako aj meranie návštevnosti webovej stránky (Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké) a prepojenie na sociálne siete (Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu info@proworkoutgym.sk, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby.


Registrácia a vytvorenie členstva vo fitness centre

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť TEOP s.r.o. so sídlom Murgašova 24 071 01 Michalovce, IČO: 36592251, info@proworkoutgym.sk – podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia.

Účelom spracovania Vašich osobný údajov je vytvorenie a evidencia členstva vo fitness centre v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“ a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“.

Právnym základompre spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje patrí ponuka produktového portfólia prevádzkovateľa s cieľom poskytnutia produktov, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby.

Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosudo tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z „nariadenia GDPR“ a „zákona č. 18/2018 Z. z.“. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolaťinak jeho platnosť zanikne sama po uplynutí 2 rokov po ukončení členstva vo fitness centre. Vaše osobné údaje budú uchovávane po dobu2 rokov, následne budú likvidované.

Ako dotknutá osoba máte podľa nariadenia GDPR čl. 13 - 22 práva:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania,
 • namietať proti spracúvaniu, požadovať prenositeľnosť údajov,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za predpokladu, že spracovanie osobných údajov bolo založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – https://dataprotection.gov.sk/uoou/ a návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • požadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ má podľa nariadenia GDPR čl. 19 a 34 povinnosť:

 • oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa predmetného nariadenia GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie; prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje,
 • v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkadu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného spracovaniaa následného rozhodovania či profilovania.

Športové centrum PWG

Pro Workout Gym je športové centrum, ktoré sa zameriava na funkčné, kruhové a skupinové tréningy pre všetky vekové kategórie.

čítajte viac o Pro Workout Gym

Kontaktujte nás

Pro Workout Gym
Budovateľská 34
080 01 Prešov
Slovensko

051 22 11 221
info@proworkoutgym.sk
Nájsť na mape Sleduj nás na Facebooku Sleduj nás na Youtube